Termes de servei

Condicions
Les presents condicions d’ús de Netmentora Catalunya (en endavant, “Condicions d’Ús”) regulen l’ús i accés a la pàgina web www.netmentoracatalunya.org (en endavant, el “lloc web”), titularitat de Associació Réseau ENTREPRENDRE Catalunya , (en endavant, “Netmentora Catalunya” i / o “l’Entitat” conjuntament).

L’acceptació de les presentin condicions d’ús suposa una relació contractual vinculant entre vostè (en endavant, “l’Usuari”) i Netmentora Catalunya.

L’accés a la Plataforma implica el coneixement i acceptació de les següents Condicions Ús.

Informació General
S’exposen les següents dades identificatives de l’titular de la Plataforma:

Denominació social: Associació Réseau ENTREPRENDRE Catalunya
Domicili social: C/ Provença, 339, 08037 Barcelona
Dades d’inscripció en el Registre Mercantil: G.-65.794.919
Correu electrònic: [ privacitat@netmentora.org ]

Objecte
Netmentora Catalunya és una Associació vinculada a Réseau ENTREPRENDRE, amb base a Barcelona, ​​que es dedica a el suport de l’emprenedor a través de diferents mitjans per a la creació de nova ocupació.

Responsabilitat Netmentora Catalunya
Netmentora Catalunya no garanteix el nivell de funcionament de la xarxa d’Internet. El servei no estigui disponible o veure limitat en qualsevol moment i per qualsevol motiu fora de control de l’entitat, ja sigui per emergències, sobrecàrrega de connexions, fallada de l’enllaç, problemes en equips de xarxa, transferències o força del senyal. Netmentora Catalunya no es responsabilitza de dades, missatges o pàgines pèrdues o no guardades per problemes de rendiment pel servei d’Internet.

En addició a l’indicat anteriorment, i en la mesura que ho permeti la llei i llevat pel que disposa el seu cas en aquestes condicions d’ús, en cap cas Netmentora Catalunya serà responsable per danys personals, ni accidentals, especials, directes o indirectes , incloent sense limitació, danys per pèrdua de beneficis, pèrdua o no obtenció d’ocupació, pèrdua de dades, interrupció de l’negoci o qualsevol altre dany o pèrdua comercial, relacionats amb l’ús o impossibilitat d’ús del lloc web, independentment de la causa , independentment de la teoria de responsabilitat (contractual o extracontractual o de qualsevol altra).

L’Entitat pot incloure al lloc web, links a altres llocs web amb la intenció de facilitar l’accés a informació rellevant disponible a internet. Netmentora Catalunya no és responsable dels continguts dels links entre aquest lloc i altres que no són gestionats per ella. Tals links o referències tenen un propòsit purament informatiu i de cap manera impliquen una adjudicació, aprovació o relació comercial de cap tipus entre l’Entitat i aquelles persones que dirigeixen o són propietaris d’aquests altres llocs web.

Obligacions de l’usuari
L’Usuari garanteix que les dades personals proporcionades són certes i exactes, i es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació dels mateixos, si escau. Netmentora Catalunya es reserva, sense estar obligada a això, el dret a sol·licitar qualsevol informació oficial per poder constatar la veracitat de les Dades Personals subministrades per vostè.

En general, l’Usuari es compromet, a títol enunciatiu i no taxatiu, a:

  • No utilitzar el lloc web per a fins il·legals o no autoritzats;
  • No allotjar, emmagatzemar, divulgar, publicar, distribuir o compartir qualsevol contingut que pugui suposar una intromissió il·legítima o vulneració en qualsevol forma dels drets fundamentarles a l’honor, imatge i intimitat personal i familiar de tercers i, molt especialment, dels menors d’edat ;
  • No publicar al lloc web, si escau, cap comentari o informació que sigui il·legal, racista, xenòfoba, obscena, pornogràfica, abusiva, difamatòria, enganyosa, fraudulenta o de qualsevol forma contrària a la moral o als l’ordre públic;
  • No alterar o modificar, totalment o parcialment el lloc web, eludint, desactivant o manipulant de qualsevol altra forma les funcions o serveis de la mateixa;
  • No fer servir el lloc web per injuriar, difamar, intimidar, violar la pròpia imatge o assetjar a altres Usuaris;
  • No introduir virus informàtics, arxius defectuosos, o qualsevol altre programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions en els continguts o sistemes de Netmentora Catalunya o terceres persones;
  • No realitzar accions publicitàries de béns o serveis, si escau, sense el previ consentiment de Netmentora Catalunya.

Tots els Usuaris poden informar Netmentora Catalunya de qualsevol abús o vulneració de les presents Condicions d’Ús, a través del correu electrònic [ administracion@netmentora.org ]. Netmentora Catalunya verificarà aquest informe, en el termini màxim de 72 hores des de la recepció de la mateixa, i d’adoptar les mesures que consideri oportunes, i es reserva el dret a retirar i / o suspendre a qualsevol Usuari del lloc web per l’incompliment de les presents Condicions de ús. Així mateix, Netmentiora es reserva el dret a retirar i / o suspendre qualsevol missatge amb contingut il·legal o ofensiu, sense necessitat de previ avís o posterior notificació.

Propietat Intel·lectual i Industrial
Els continguts relacionats amb la marca Netmentora, dominis, logotips, dibuixos o documentació, incloent-hi, programari, programes informàtics, o qualsevol element que pugui ser susceptible de protecció per la legislació de propietat intel·lectual o industrial, que puguin ser d’accés als usuaris, són de propietat de Netmentora i queden expressament reservats tots els drets d’ús sobre els mateixos.

Vostè podrà fer ús d’aquest material únicament en la forma en què de Netmentora Catalunya es ho autoritzi expressament o els que ens van atorgar llicència per al seu ús.

Així mateix, l’usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar:

Aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que bé Netmentora Catalunya o els legítims titulars dels drets incorporin a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (com per exemple, copyright, ©, ® i ™, etc.).
Els dispositius tècnics de protecció o identificació que pugui contenir la Propietat (com per exemple, marques d’aigua, empremtes digitals, etc.).
Vostè reconeix que en virtut de les presents Condicions d’Ús, Netmentora Catalunya no cedeix ni transfereix a l’usuari cap dret sobre la seva Propietat, o sobre qualsevol propietats de terceres parts. Netmentora Catalunya només autoritza a l’usuari l’accés i ús dels mateixos de conformitat amb els termes indicats en les presents Condicions d’Ús.

Els Usuaris no estan autoritzats per copiar, distribuir (incloent correus electrònics i Internet), transmetre, comunicar, modificar, alterar, transformar, cedir o, en qualsevol altra forma desplegar activitats que comportin l’ús comercial de la Propietat, ja sigui amb caràcter parcial o total, sense que consti l’exprés consentiment, atorgat per escrit, de l’legítim titular dels drets d’explotació.

L’accés i ús del lloc web es realitzarà sempre i en tot cas amb fins estrictament personals i no comercials.

Netmentora Catalunya no concedeix cap altra llicència o autorització d’ús a l’usuari sobre la seva Propietat distinta de la que expressament es detalla en la present clàusula.

Netmentora Catalunya es reserva el dret de resoldre o modificar en qualsevol moment i per qualsevol causa, les llicències atorgades en virtut de les presents Condicions d’Ús. Sense perjudici d’això, l’Entitat podrà emprendre accions legals contra qualsevol utilització per part de l’usuari que:

No sigui d’acord amb els condicions generals d’ús aquí especificats;
Infringeixi o vulneri els drets de propietat intel·lectual i industrial o altres anàlegs de l’entitat o de qualsevol altre tercer legítim titular; o infringeixi qualsevol normativa que sigui d’aplicació.

Independència de les clàusules
Si qualsevol de les clàusules de les presents Condicions d’Ús fos nul·la de ple dret o anul·lable, es tindrà per no posada. La declaració de nul·litat no invalida la resta de el document, que mantindrà la seva vigència i eficàcia entre les parts.

Legislació aplicable
Les presents Condicions es regiran per la legislació espanyola, que serà d’aplicació en el no disposat en aquestes en matèria d’interpretació, validesa i execució. Així mateix, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Modificació dels Termes i Condicions
Netmentora Catalunya es reserva el dret a modificar el present document de les Condicions en qualsevol moment. En cas de realitzar algun canvi de les Condicions, aquestes seran publicades a la Plataforma i s’indicara la data de la publicació, perquè l’usuari conegui la data en què s’ha fet efectiva aquesta modificació.

Només per a Emprendedors
Compromís de confidencialitat

Netmentora – Emprendedor
L’Associació Réseau Entreprende Catalunya (Netmentora Catalunya), amb domicili a l’efecte de la present a la C/ Provença, 339, 08037 Barcelona i amb número de NIF: G.65794919, és una Associació sense ànim de lucre que té com a activitat principal la creació de llocs de treball mitjançant l’acompanyament a emprenedors per a la consolidació de les seves empreses. Per fer-ho, Netmentora compta amb una xarxa d’empresaris, directius i emprenedors que comparteixen la seva experiència.
L’acompanyament que Netmentora concedeix gratuïtament a l’emprenedor, està finançat de forma privada principalment pels empresaris i directius que com a socis formen part de la xarxa i, està valorat en 60.000 €.
Per tal de poder seleccionar els emprenedors i als seus projectes, Netmentora sol·licitarà a l’emprenedor, el pla de negoci corresponent del seu projecte que, serà catalogat com a informació confidencial.

Informació Comercial
En aquest sentit, s’entén com ” Informació Confidencial “, tota i qualsevol informació, (ja sigui tècnica, funcional, material, operativa o qualsevol altra, ja es trobi registrada, en procediment de registre o no), relativa a el projecte de l’emprenedor, independentment d’estar expressament classificada com a confidencial, subministrada verbalment o per escrit, per mitjans visuals, gravats, magnètics o en qualsevol altra forma tangible, la divulgació pugui causar perjudicis de qualsevol naturalesa.
Referent a això, Netmentora es compromet a utilitzar la Informació Confidencial únicament i exclusivament en el marc de la relació esmentada, així com mantenir la informació confidencial secreta i confidencial. Netmentora reconeix la importància de mantenir la informació confidencial segura i sota secret, i es compromet a no transferir, divulgar i / o utilitzar de cap manera la Informació Confidencial, sense autorització escrita de l’emprenedor.
Per tal de preservar i protegir el caràcter reservat de la Informació Confidencial i assegurar el compliment dels compromisos de confidencialitat i per tal d’evitar la seva pèrdua, utilització, reproducció o revelació no autoritzades per l’emprenedor, el receptor ha de prendre totes les mesures que siguin necessàries o apropiades per guardar la informació confidencial en un lloc segur a què només tinguin accés les persones autoritzades a aquest efecte.
Netmentora no revelarà la informació confidencial a persones diferents dels seus empleats i / o directius que hagin de examinar per dur a terme de forma correcta la col·laboració.

Excepecions
Els compromisos esmentats no s’aplicaran sobre aquella informació confidencial que:

A la data de la signatura d’aquest compromís, sigui de domini públic, i / o
Ha passat a ser de domini públic després de l’entrada en vigor d’aquest Compromís per causa diferent a una acció o omissió per part de l’emprenedor, els seus empleats i / o directius, i / o assessors externs / col·laboradors i / o
Ja estigui en possessió de Netmentora o que sigui facilitada al Netmentora sobre una base no confidencial per una font diferent a l’emprenedor, sempre que la font d’aquesta informació no tingui prohibit revelar la mateixa a Netmentora en virtut de cap obligació contractual o legal amb el emprenedor.
Hagi de ser revelada per obligació inexcusable de caràcter legal i que s’escapi al raonable control de Netmentora, sempre que aquesta última notifiqui a l’emprenedor amb una antelació suficient la necessitat de procedir a la seva revelació i procedeixi a revelar la informació que sigui estrictament necessària per satisfer aquesta obligació.
Netmentora i l’emprenedor convinguin de mutu acord i per escrit.

Absència de drets sobre la informació
En el present compromís no s’atorga a Netmentora dret, títol o llicència en relació amb la Informació Confidencial revelada. Netmentora no podrà derivar drets de propietat industrial o intel·lectual de la Informació Confidencial, ni alterar-la de cap manera. D’aquesta manera, la titularitat de les marques, patents, dissenys, drets de l’emprenedor i qualsevol altre dret de propietat industrial i intel·lectual, secrets industrials i knowhow que es deriven de la Informació Confidencial, pertanyen a l’emprenedor.

Devolució de la informació confidencial
En el supòsit en què el projecte de l’emprenedor sigui rebutjat per part de Netmentora, aquesta es compromet a tornar a l’emprenedor i/o eliminar immediatament tota la Informació Confidencial. D’altra banda, en el cas en què el projecte sigui acceptat, la Informació Confidencial es mantindrà en poder de Netmentora en base a una nova relació contractual, on s’indicaran els nous terminis de retenció de l’esmentada Informació Confidencial.

Independència de les clàusules
Si qualsevol de les clàusules indicades fora nul·la de ple dret o anul·lable, es tindrà per no posada. La declaració de nul·litat no invalida la resta de el document, que mantindrà la seva vigència i eficàcia.

Legislació aplicable
Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola, que serà d’aplicació en el no disposat en aquestes en matèria d’interpretació, validesa i execució. Així mateix, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.