Netmentora Catalunya reconeguda com a entitat d’Utilitat Pública.

2 de febrer de 2022

Netmentora de Catalunya ha estat declarada pel Ministeri d’Interior com a entitat d’Utilitat pública. Aquest fet suposa un reconeixement a la labor social que desenvolupa la xarxa en el teixit empresarial i en l’impacte que genera en les persones i els territoris. No en va, el propòsit de Netmentora Catalunya és el de crear ocupació i desenvolupament econòmic mitjançant la col·laboració bidireccional entre startups, pimes i multinacionals.

Quins requisits són necessaris per a tenir aquest reconeixement? No totes les entitats poden ser declarades d’utilitat pública. Per a obtenir aquest reconeixement, una entitat ha de satisfer un seguit de condicions mínimes que queden recollides en la Llei orgànica 1/2002 de 22 de març, que regula del Dret d’Associació. A continuació citem alguns dels requisits més rellevants:

• Ser una entitat sense ànim de lucre, els fins estatutaris del qual promoguin l’interès general. • La seva activitat no pot estar restringida únicament a beneficiar als seus associats, sinó que ha d’estar oberta a qualsevol altre beneficiari. • Els membres dels seus òrgans de representació que percebin retribucions no poden fer-ho amb càrrec a fons i subvencions públiques. • Han de comptar els mitjans personals i materials adequats i amb l’organització idònia per a garantir el compliment dels seus fins estatutaris.

Quins beneficis suposa per a Netmentora Catalunya? Alguns dels principals drets que atorga la declaració d’utilitat pública són:

• Poder emprar l’esment “Declarat d’Utilitat Pública” en tots els seus documents. • Gaudir de les exempcions i beneficis fiscals que recull la llei sobre l’Impost de Societats • Accedir a beneficis econòmics que les lleis estableixen. De manera habitual es manifesta en forma de subvencions i ajudes específiques per a aquelles persones o empreses que col·laborin amb Netmentora Catalunya. • Rebre assistència jurídica gratuïta.

Finalment, ens agradaria donar l’enhorabona als nostres companys de Netmentora Madrid by Réseau Entreprendre per també haver obtingut el mateix reconeixement.